1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy PresKA prowadzony jest pod następującym adresem internetowym: preska.pl.
  2. Właścicielem sklepu internetowego PresKA jest Karolina Legierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KAROLINA LEGIERSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „PRESKA”, ul. gen. Grota-Roweckiego 16 ,97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-227-93-30, REGON: 101273837.
  3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
   i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu,
   w szczególności składania Zamówień́ na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania
   i rozpatrywania reklamacji.
  4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie.
  5. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 1. DEFINICJE
  1. Terminy użyte niniejszym Regulaminie oznaczają:
   • Sprzedawca – Karolina Legierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KAROLINA LEGIERSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „PRESKA”, ul. gen. Grota-Roweckiego 16 ,97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-227-93-30, REGON: 101273837;
   • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę̨, pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.preska.pl;
   • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę̨ za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
   • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, lub zawodową (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
   • Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu;
   • Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;
   • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;
   • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
   • Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są̨ wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu, a także możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
   • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
   • Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są̨ gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
   • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta (rejestracji);
   • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
   • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem, a Sprzedawcą. Wszystkie Produkty znajdujące się w Sklepie są wyprodukowane w Polsce i są fabrycznie nowe.
 2. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
  1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w każdy z poniższych sposobów: na piśmie na następujący adres: ul. gen. Grota-Roweckiego 16 ,97-200 Tomaszów Mazowiecki;
  2. drogą mailową na następujący adres e-mail: shop@preska.pl;
  3. telefonicznie pod następującym nr tel.: +48 508 – 802 – 435 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -17:00
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są̨:
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   • włączona obsługa plików cookies.
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością̨ Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta i jest bezpłatne.
  4. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta za pośrednictwem Formularza zamówienia.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności
   od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
  6. Użytkownik, który założył Konto, zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
  7. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności
   na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
  1. W celu założenia konta (rejestracji) w Sklepie należy spełnić́ następujące warunki:
   • poprawnie wypełnić́ Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło,
   • zaakceptować Regulamin,
   • wyrazić́ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.
  2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.
  3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest uprawniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz
   do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się̨ przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym.
  4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając
   z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
  5. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów,
   w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich Zamówień́ w Sklepie oraz swoich danych adresowych.
 5. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
  1. Zamówienia składać można za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny
   na dobę.
  2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony Formularz zamówienia. Moment złożenia Zamówienia jest momentem zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Klient może również złożyć Zamówienie telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku
  4. Klient może anulować, bądź wprowadzić zmiany w złożonym Zamówieniu do czasu jego wysłania przez Sprzedawcę, informując o tym Sprzedawcę e-mailem, bądź telefonicznie.
  5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
  6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   • wyboru zamawianych Produktów;
   • wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie oraz adresu dostawy;
   • wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
  7. Każde złożone przez Klienta Zamówienie, Sprzedawca potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
  8. Brak potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z odmową przyjęcia Zamówienia do realizacji. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy (shop@preska.pl) lub telefoniczny (+48 508-802-435).
  9. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą dotycząca zakupu Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Konsumenta.
  10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sprzedawca o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
  11. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji i według własnego wyboru decyduje o sposobie realizacji takiego Zamówienia. W opisywanej w zdaniach poprzednich sytuacji Klient ma następujące możliwości:
   • częściowa realizacja Zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów, z tym zastrzeżeniem, że może się to wiązać z brakiem promocyjnej opcji darmowej dostawy, jeśli kwota Zamówienia się zmniejszyła lub wynika to bezpośrednio z dodatkowego regulaminu akcji promocyjnej;
   • anulowanie całości Zamówienia.
  12. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkty objęte Zamówieniem, które zostało anulowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca zwróci należność przelewem w terminie 5 dni roboczych od daty anulowania Zamówienia na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.
  13. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
   (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 6. WYSYŁKA
  1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z Formularzem zamówienia.
  2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową, lecz istnieje możliwość odbioru osobistego
   w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim kontakcie telefonicznym.
  3. Koszty wysyłki każdorazowo są pokrywane przez Klienta, Sprzedawca, wedle własnego uznania, może dopuścić również inne przypadki, w których ponosił będzie koszty dostawy Zamówienia do Klienta.
  4. Koszty wysyłki należy doliczyć każdorazowo do cen Produktów podanych na stronie Sklepu. Aktualne koszty wysyłki podawane są przez Sprzedawcę w Formularzu zamówienia.
  5. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie w dni robocze.
  6. Wysyłka Zamówienia dokonywana jest za pomocą firmy kurierskiej DPD lub INPOST. Poczta polska realizuje wysyłki poza Unią Europejską.
  7. Realizacja Zamówienia dokonywana jest w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu
  8. Po wysłaniu paczki z Zamówieniem, Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje
   od Sprzedawcy wiadomość e-mail z numerem listu przewozowego umożliwiający bieżące sprawdzenie statusu przesyłki.
  9. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne realizowane są
   po uprzednim ustaleniu kosztów i sposobu dostawy oraz dokonaniu zapłaty przelewem.
 7. PŁATNOŚCI
  1. Po zaakceptowaniu przez Sklep Zamówienia, czas wniesienia płatności w formie przelewu wynosi max. 3 dni. Po upływie wskazanego terminu, nieopłacone Zamówienie zostanie anulowane.
  2. Płatności za zakupione Produkty można dokonywać na nr konta bankowego Sprzedawcy:
   • 17 1050 1461 1000 0092 0160 4890 – płatności w kraju
   • PL17 1050 1461 1000 0092 0160 4890 – poza krajem
   • lub za pomocą systemów szybkich płatności internetowy za pośrednictwem platformy dotpay lub PayPal.
  3. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych
   do faktury przez Klienta.
 8. CENY TOWARÓW
  1. Informacje o Produktach znajdujących się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem.
  2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT).
  3. Cena podawana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
  4. Na końcową̨ (ostateczną) kwotę̨ do zapłaty przez Klienta składa się̨ cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się̨ Umową sprzedaży.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych
   i zaakceptowanych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  6. Promocje w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  7. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, bądź opłat celnych.
  8. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie
   są zamieszczone na bieżąco na stronie internetowej www.preska.pl.
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę̨ Sprzedaży ze Sprzedawcą
   za pośrednictwem Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt F i J poniżej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego Produktu.
  2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, który załączony jest do przesyłki, bądź znajdującego się na stronie Sklepu pod adresem: , wysyłając w/w wypełnione i podpisane oświadczenie w formie elektronicznej na adres: shop@preska.pl w formie skanu oraz odesłanie Produktu do Sprzedawcy, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy: PPHU PresKA Karolina Legierska, ul. Grota Roweckiego 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt 10.1 powyżej.
  3. Klient ma prawo do zwrotu części Zamówienia, według swojego uznania. W tym celu również zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania formularza odstąpienia, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 10.2 powyżej.
  4. Z zastrzeżeniem pkt 10.5 poniżej, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Produktu odesłanego po terminie określonym w pkt 10.1 powyżej.
  5. Zakupiony Produkt może być zwrócony, jeżeli będzie nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnie przyczepionymi metkami i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży. Niespełnienie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim skutkować będzie odmową przyjęcia zwrotu Produktu.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
  7. Do zwracanego Produktu należy także dołączyć paragon. Brak paragonu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.
  8. W każdym przypadku podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o odmowie przyjęcia zwrotu Sprzedawca niezwłocznie odeśle Produkt do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki), jak również powiadomi Klienta o przyczynie odmowy przyjęcia zwrotu drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail załączając zdjęcia dokumentujące przyczynę odmowy przyjęcia zwrotu.
  9. Sklep nie przyjmuje zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem, ze względu na brak możliwości sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń zwracanego Produktu.
  10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w całości lub części, zwrócić́ Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. REKLAMACJE
  1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad.
  2. W przypadku wystąpienia wad Produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
  3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana przez Konsumenta, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność Produktu z Umową sprzedaży) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację pisemnie lub mailowo na adres siedziby Sprzedawcy: Klient może posłużyć się protokołem reklamacyjnym znajdującym się pod następującym adresem: https://preska.pl/pl/8-reklamacje.
  5. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji (krótki opis wady, data i okoliczności jej ujawnienia) oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania Zamówienia,
   jak również żądanie reklamującego. Proszę podać swoje dane i nr konta, na który ma zostać zwrócona ewentualna należność za reklamowany Produkt.
  6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie
   jej załatwienia w drodze elektronicznej lub pisemnej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
   do przedłużenia w/w terminu w sytuacjach, gdy naprawa Produktu wymaga dłuższego czasu, nie dłużej jednak niż
  7. Uprawnienia reklamującego Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę:
  8. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca
   nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
  9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  11. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  12. Poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty przesyłki reklamowanego Produktu Sprzedawca zwraca w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
  13. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma od Sprzedawcy informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w Zamówieniu, a reklamowany Produkt zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 11. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody
   na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
  2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej „RODO” Sprzedawca informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych jest: Karolina Legierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KAROLINA LEGIERSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „PRESKA”, ul. gen. Grota-Roweckiego 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-227-93-30, REGON: 101273837;
   • kontakt z Administratorem: email: info@preska.pl ; tel.: 603236778.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania Umowy sprzedaży
   i dochodzenia lub zagwarantowania wzajemnych roszczeń Stron mających związek z zawartą Umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz oferowania naszych innych usług
   (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak:
   • realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych;
   • obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka Produktu;
   • zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu Produktu, zarówno przed jak i po zawarciu Umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail);
   • udostępnianie przez Sprzedawcę własnych: informacji, komunikatów, newsletterów
    i innej komunikacji bezpośredniej;
   • ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów
    i dokonywanych anulacji przez Klienta;
   • oferowanie, dostarczanie i realizacja kart upominkowych, a także zniżek oraz rabatów;
   • prezentowanie przez Sprzedawcę własnych Produktów na podstawie upodobań modowych Klienta.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody albo przedawnienia roszczeń związanych z zawartą przez strony Umową;
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie
    z postanowieniami art. 15-22 RODO;
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie zarówno mailowo, pisemnie jak i telefonicznie poprzez kontakt z Administratorem;
   • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
   • Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom
    w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
  5. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnymi i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową sprzedaży.
  6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są̨ chronione przez Sprzedawcę̨ przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń́ technicznych
   i organizacyjnych.
  7. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies. Zasady stosowania plików cookies na stronie Sklepu określa dokument „Polityka prywatności” znajdująca się pod adresem: https://preska.pl/pl/2-polityka-prywatnosci.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
   w szczególności:
   • konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep;
   • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep;
   • wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
   • zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Sklep;
   • poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
   • zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w Regulaminie;
   • potrzeba usunięcia z treści Regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
  2. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu
   z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą̨ miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
  5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.)
  6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  7. zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.);
  8. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.).
  9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy zawarte w pkt E powyżej mają charakter informacyjny
   i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  10. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022r.